Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Sıfat Örnekleri Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Niteleme Sıfatı Örnekleri

Varlıkların yapısal özelliklerini ortaya koyan sıfatlardır. Bunlar varlığın nasıl olduğunu bildirir ve isme sorulan “nasıl” sorusuna cevap verir.

Varlıkların durumlarını, renklerini, şekillerini belirten sıfatlara niteleme sıfatı denir.

ÖRNEK:
Hasta adam »»»» Durumunu belirtir.

Kırmızı elma »»»» Rengini belirtir.

Yuvarlak masa »»»» Şeklini belirtir.

NOT: Cümle içerisinde, niteleme sıfatı olan sözcüğü bulmak için isme " nasıl " sorusunu sorarız.Kurumuş yapraklar yere döküldü.” cümlesindeki altı çizili sözcük, yaprağın nasıl olduğunu yani niteliğini bildiriyor. İsme “Nasıl yapraklar?” diye sorarsak cevap olarak “kurumuş” sözünün geldiğini görürüz.


İşaret Sıfatı Örnekleri

Varlıkların bulunduğu yerleri gösteren sıfatlardır. Söyleyen kişinin, sözünü ettiği nesneye uzaklığına göre değişir.
Bu evi biz aldık.” cümlesinde evin yakın olduğu;
Şu evi biz aldık.” cümlesinde biraz uzak;
O evi biz aldık.” cümlesinde çok uzak ya da, sözü edilen bir evin olduğu anlaşılır.

Bu cümlelerde altı çizili sözcükler işaret sıfatıdır. Bu tür sıfatlar isme “hangi” sorusunun sorulmasıyla bulunur. “Hangi ev?”, “ “Bu ev” gibi...

Bazı işaret sıfatları ise yer bildirir. Bunlar çoğu zaman “-ki” ekini alarak kullanılır.
Buradaki evi biz aldık.
Şuradaki evi biz aldık.
Oradaki evi biz aldık.

cümlelerinde bulunan altı çizili sözcükler yer bildiren işaret sıfatlarıdır. Bunların dışında; öteki sokak, beriki ağaç gibi yer bildiren sıfatlar da vardır.

Sayı Sıfatı Örnekleri

İsimlerin sayısal özelliklerini bildiren sıfatlardır. Birkaç türü vardır. Örneğin; "Sınıfta yedi öğrenci vardı."

Asıl Sayı Sıfatı Örnekleri

Yedinci öğrenci gelsin.

Sıra Sayı Sıfatı Örnekleri

Yedişer kişi geldi.

Üleştirme Sayı Sıfatı Örnekleri

Yedi de bir ihtimal var.

Kesir Sayı Sıfatı Örnekleri

Çeyrek ekmek aldı.

Kesir Sayı Sıfatı Örnekleri

Bunların dışında bazı kaynakların topluluk sayı sıfatı diye adlandırdığı, ikiz çocuk gibi sıfatlar da vardır.

Belgisiz Sıfat Örnekleri

İsimlerin nicelik yönüyle belirsizliklerini ifade eden sıfatlardır.
Bazı konularda bilgisi yoktur.
Birtakım yanlış fikirleri vardı.
Hiçbir öğrenci gelmemişti.
Bütün kitapları aldı.
Her yer tertemizdi.
Bir gün bu iyiliğinizi ödeyeceğim.
Cümlelerinde altı çizili sözcükler belgisiz sıfatlardır. İsimleri sayıca az çok belli etmişler ancak tam bir özellik bildirmemişlerdir.

Soru Sıfatı Örnekleri

İsimlerin niteliğini, herhangi bir özelliğini soran sıfatlardır. Bu sözcüklerin yerine konan sözcükler de sıfattır.
Nasıl filmleri seversin?
Kaçar lira ayırmamız gerekiyor?
Hangi soruyu çözemedi?

Basit Sıfat Örnekleri

Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşmemiş sıfatlardır.
Kara gün, kırmızı gül, bol yemek, iri taş, iyi insan, son yolculuk, dost ülke, düz çizgi.

Türemiş Sıfat Örnekleri

İsim ya da fiil köklerine ve gövdelerine getirilen isim yapım ekleriyle oluşturulmuş sıfatlardır.
Kiralık ev, yıllık izin, tuzlu su, Aydınlı Hasan, işsiz adamlar, ölü balık, sütçü kadın, yarınki
maç, genişçe bir oda, büyücek bir ev, ekşimsi / ekşimtırak erik, kısacık kol, incecik ip...
Penceresinden kavak ağaçları görünen / bir sağlık ocağı
yanaklarımı pembeleştiren / makaslar
uçuşan / pamukçuklar
Kavakları silkeleyen / rüzgâr
Kocaman / bir masası ve koltuğu
çalışkan öğrenci, susuz yaz, yuvarlak masa...

Birleşik Sıfat Örnekleri

Yapısında birden fazla kelime barındıran sıfatlardır.
Külyutmaz öğretmen, mirasyedi gençler, boşboğaz insanlar, boğazına düşkün adam, birtakım sorunlar, cana yakın çocuk...

Birleşik sıfatlar ikiye ayrılır:
a. Kaynaşmış birleşik sıfatlar

Anlamca kaynaşmış sıfatlardır. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak, aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturdukları sıfatlardır.

Canciğer dost, vatansever sanatçı, pisboğaz çocuk, mirasyedi gençler, kahverengi elbise, eşsesli kelimeler, birkaç adam, herhangi bir öğretmen, biraz zaman, birtakım elbiseler...

b. Kurallı birleşik sıfatlar
Çeşitli yollarla oluşurlar:

­Sıfat tamlaması + "-lİ" yapım eki
büyük yapraklı ağaçlar, dost bakışlı insanlar, kısa boylu asker, büyük kapılı bina, kırık camlı ev...

­Sıfat tamlaması + "lIk" eki
yarım günlük mesai, üç kuruşluk iş...

­İsim + iyelik eki + sıfat
salonu büyük (bir) ev, çenesi düşük adam, saçı uzun bebek, rengi soluk kumaş...

­Takısız isim tamlaması + "-lİ" yapım eki
taş duvarlı ev, aslan yürekli çocuk, demir kapılı bahçe...

­İsim + "-DEn" ayrılma hâl eki + isim-fiil:
kulaktan dolma bilgiler...

­İkileme + isim
evsiz barksız insanlarımız, tatsız tuzsuz işlerimiz, irili ufaklı eşyalar...

­İsim + ek + fiilimsi + isim
işini bilir memur

­Deyim + isim
cana yakın arkadaşlar, çenesi düşük insan...

Adlaşmış Sıfat Örnekleri

Bazen kişinin tam olarak bilinmediği ya da niteliğinin vurgulanmak istendiği durumlarda isim söylenmeyip sıfat, ismin yerine geçirilebilir. Bu tür sözcüklere adlaşmış sıfat denir. Adlaşmış sıfatlar niteleme sıfatlarıyla yapılır.

“Korkak insanların kendine güveni yoktur.”
cümlesinde niteleme sıfatı olan “Korkak” sözcüğü,
“Korkakların kendine güveni yoktur.”
cümlesinde “insanlar” isminin düşmesiyle adlaşmış sıfat olmuştur.

Adlaşmış sıfat olan sözcükten sonra bir isim gelirse, anlam karışıklığını önlemek için iki sözcük arasına virgül (,) konur.
İhtiyar, adamlara şöyle bir baktı.
İhtiyar adamlara şöyle bir baktı.

Not : Sıfatla, onun nitelediği isim arasına hiçbir noktalama işareti konmaz.

Ünvan (San) Sıfatı Örnekleri

İnsanların rütbe, görev, derece, mevki, memuriyet ve sosyal durumlarına göre isimlerine eklenen, isimleri ile birlikte söylenen saygı veya tanıtma sözcüklerine ÜNVAN SIFATI denir.

Ünvan sıfatları, isimlerden önce gelebildikleri gibi isimden sonra veya hem isimden önce hem de isimden sonra gelebilirler. Kısaca ünvan sıfatları isimlerle birlikte üç şekilde kullanılır:
1. İsimden önce:
ÖRNEK: Doktor Mehmet, Yüzbaşı Hasan, Bay Cemil, Demirci Ahmet...
2. İsimden sonra:
ÖRNEK: Ahmet Bey, Ayşe Hanım, Hasan Yüzbaşı, Mustafa Kemal Paşa, Mehmet Dayı...
3. Hem isimden önce; hem de isimden sonra:
ÖRNEK: Öğretmen Ayşe Hanım, Doktor Mehmet Bey, Makinist Ahmet Usta...
NOT: Ünvan sıfatları, özel isimler gibi büyük harfle yazılmaya başlanır.

Sıfatlarda Pekiştirme Örnekleri

Sıfatların anlamlarının küvvetlendirilmesine, güçlendirilmesine sıfatlarda pekiştirme denir.

Sıfatlarda pekiştirme dört şekilde yapılır:

a) m, p, r, s ünsüzleri ile pekiştirme örnekleri:

Bazı niteleme sıfatlarının ilk sesli harfine kadar olan kısmının sonuna, ' m, p, r, s ' harflerinden uygun olanı eklenir. Meydana gelen ön ek niteleme sıfatının başına eklenerek yapılır.

ÖRNEK:
Beyaz önlük >>>>> Be + m + beyaz önlük >>>>> Tertemiz çocuk
Sıfat İsim ¯¯Ön ek¯¯ Niteleme sıfatı

rmızı elma >>>>> + p + kırmız elma >>>>> Kıpkırmızı elma
Sıfat isim ¯¯Ön ek¯¯ Niteleme sıfatı

Temiz çocuk >>>>> Te + r + temiz çocuk >>>>> Tertemiz çocuk
Sıfat isim ¯¯Ön ek¯¯ Niteleme sıfatı

Doğru yol >>>>> Dosdoğru yol

b) İkileme ( tekrarlama ) yolu ile nitleme örnekleri:

Niteleme sıfatı olan sözcüğün iki defa arka arkaya söylenip yazılması ile yapılan pekiştirmedir.
ÖRNEK:
Beyaz dişler >>>>> Beyaz beyaz dişler
Sıcak çörekler >>>>> Sıcak sıcak çörekler
Sarı kumlar >>>>> Sarı sarı kumlar
Uzun yollar >>>>> Uzun uzun yollar
Taze yumurta >>>>> Taze taze yumurtar

c) Tekrarlanan sıfatların arasına soru ekileri katılarak yapılan pekiştirme örnekleri:

ÖRNEK:
Beyaz dişler >>>>> Beyaz beyaz dişler >>>>> beyaz beyaz dişler
Niteleme Sıfatı > Tekrarlama, sıfatlarda pekiştirme > Soru eki, sıfatlarda pekiştirme

Sarı sarı kumlar >>>>> Sarı sarı kumlar
Sıcak sıcak çörekler >>>>> Sıcak sıcak çörekler
Sarı sarı kumlar >>>>> Sarı sarı kumlar
Uzun uzun yollar >>>>> Uzun mu uzun yollar

Sıfatlarda Küçültme Örnekleri

Niteleme sıfatlarının sonlarına eklenen "-ce, -cik, -(i)msi, -(i)

mtırak " ekleri onların anlamlarında
küçültme, daraltma veya kısma yapar.
Bu ekleri alan sıfatlara, küçültme sıfatları denir.

ÖRNEK:
Güzel araba >>>>> güzelce araba
Yeşil elma >>>>> yeşilimsi elma
Mavi çanta >>>>> mavimsi çanta
Kısa pantolon >>>>> kısacık pantolon
Küçük masa >>>>> küçücük masa
Mavi çanta >>>>> mavimtırak çanta
Sarı elma >>>>> sarımtırak elma


Sıfat Örnekleri Resimleri

 • 12
  Sıfat Nedir 3 yıl önce

  Sıfat Nedir

Sıfat Örnekleri Sunumları

 • 7
  Önizleme: 3 yıl önce

  Sıfat nedir örnekleri sunusu.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SIFATLAR

  2. Sayfa
  İsimlerden önce gelerek onların nasıl ve ne durumda olduklarını, yerlerini, sayılarını, renklerini belirten kelimelere SIFAT denir.style.visibility

  3. Sayfa
  SIFAT TAMLAMASIBayat ekmek Hangi kitapEski elbise Şu çocukSıcak su Bazı insanlarBir kişi O arabaSözlü sınav Yüz binler lirastyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  SIFAT TAMLAMASISıfatın daima bir isimden önce gelerek bu isimle birlikte oluşturduğu isim grubuna SIFAT TAMLAMASI denir. Sınıfta bir öğrenci var. Kırmızı kalemin var mı? Tuzlu ve yağlı yemekler sağlığa zararlıdır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  SIFAT TAMLAMASI Bir, kırmızı, tuzlu ve yağlı sıfatları birer isimden önce gelerek onların anlamlarını çeşitli yönlerden tamlıyor. Sıfat tamlamasının çok değişik biçimleri vardır. Bu yıl, daha öncekiler gibi, bir sıfat ve isimden oluşan sıfat tamlamasından başka, bir de birden çok sıfattan oluşan sıfat tamlamasına örnek verilecektir:Kırmızı kapılı evden Şu sarı boyalı binaŞu kırık bacaklı siyah sandalye Güzel bir dünyamKaralı ve denizli ve renk renk memleketli. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  SIFATLARSıfatlar ikiye ayrılır:- Niteleme Sıfatı,- Belirtme Sıfatı.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  7. Sayfa
  1. NİTELEME SIFATIBir isimden önce gelerek, onun çeşitli niteliklerini gösteren sıfata NİTELEME SIFATI denir.Niteleme sıfatları, isimlerin büyük, küçük, dar, geniş, düz, yuvarlak, acı, tatlı, güzel, çirkin, zayıf, kuvvetli vb. Özelliklerini, renklerini ya da başka durumlarını gösterir: Daracık oda Genç adam Yumuşak yatakBüyük ağaç Güzel kedi Şişman KadınKırık sandalye Fakir adam Uslu çocuk style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  1. NİTELEME SIFATIBöyle, şöyle, öyle kelimeleri de isimden önce gelirse niteleme sıfatı olur:Böyle insan görmedim.Şöyle bir şey aklıma geldi.Ben öyle insanları tanırım.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  2. BELİRTME SIFATIİsmi gösterme, soru, sayı, belirsizlik bakımından belirten sıfatlara BELİRTME SIFATI adı verilir. Belirteme sıfatı dört başlık altında toplanabilir:- İşaret sıfatı,Soru sıfatı,Sayı sıfatı,Belirsizlik sıfatıstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  2.1 İŞARET SIFATIİsmi göstererek belirten sıfata işaret sıfatı denir. İşaret sıfatları şunlardır:Bu Şu OBu kitap Şu çocuk O paket Bu masa Şu bahçe O arabaBu öğrenci Şu kalem O kadınBu düşünce Şu kalaem O uçak style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  2.1 İŞARET SIFATIBu, şu, o kelimeleri, ismin önünde kullanılmazlarsa bir ismin yerini tutar ve zamir olur:İşaret Sıfatı İşaret ZamiriBu kalem Ahmet’ in mi? Bu, Ahmet’ in mi?Şu defter kimin? Şu, kimin? O kitabı bana ver. Onu bana ver.Şu tatlıdan yedin mi? Şundan yedin mi?Bu pakette ne var? Bunda ne var?style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  2.2 SORU SIFATIBir isimden önce gelen ve bu ismi soru bakımından belirten sıfata SORU SIFATI denir.Sınıfta kaç öğrenci var?Kaçıncı katta oturuyorlar.Kaçar lira vereceğiz?Bu nasıl insan böyle?Hangi otelde kalıyorsunNe kadar paran var?style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  2.2 SORU SIFATISoru sıfatları bazen soru cümlesi yapmaz:Ona kaç kez söyledim ama beni dinlemedi.Kaç yere gittiyse eli boş döndü.Kaç zamandır onu görmedim.Hangi resmime baksam kendimi tanıyamıyorum.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  2.2 SORU SIFATINe soru sıfatıylakurulmuş bazı cümleler, aynı zamanda olumsuzluk belirtir.Ne zararı var? ( Hiçbir zararı yok.)Ne yararı var? ( Hiçbir yararı yok.)Her işime karışmaya ne hakkın var?style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  2.2 SORU SIFATIBazı soru sıfatları, daha önce de belirtildiği gibi, ismin yerini tutarsa zamir olur.Soru sıfatı Soru zamiri Kaç öğrenci sınıfta? Kaçı sınıfta?Hangi kitapları alıyorsunuz? Hangilerini alıyorsunuz?Ne derdin var? Neyin var? style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  2.3 SAYI SIFATIİsimleri yani varlıkları, sayı, sıra, ölçü, topluluk yönünden belirten kelimelere SAYI SIFATI denir.Ona yüzde seksen ( %80 ) şans tanıyorum.İkinci soruyu anlayamadım.Herkese yarımşar elma düşüyor. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  2.3 SAYI SIFATISayı sıfatları dörde ayrılır:1. Asıl Sayı Sıfatı: Bu sıfat varlıların sayısını gösterir.İki kitap, üç çocuk, beş elma, yüz asker.2. Üleştirme Sıfatı: Bir isimden önce gelerek paylaştırma kavramı veren sıfata, üleştirme sıfatı denir.Hepimiz birer elma aldık, her elimizde beşer parmak var. Birer ağaç altına oturduk, ona ellişer bin lira verdik.3. Sıra Sıfatı: İsimden önce gelerek onun sırasını belirten sıfatlara sıra sıfatı denir. Asansör birinci katta bekliyor, arkadaşım üçüncü sokakta oturuyor, İkinci Dünya Savaşı’ nda milyonlarca insan öldü.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  2.3 SAYI SIFATISıra sıfatları, hal eklerini alarak isimleşir:İki boş sandalye var. Birinciye sen otur, ikinciye ben oturayım, yarışmada birinciye on milyon, ikinciye sekiz milyon, üçüncüye beş milyon lira ödül verilecek.4. Kesir Sayı Sıfatı: İsimlerin sayılarını kesirli olarak gösteren sıfata kesir sayı sıfatı denir: Petrole yüzde yirmi ( %20 ) zam geldi.Soruların ancak dörtte üçüne doğru yanıt verebildim.Maaşımın yüzde kırkı vergi olarak kesiliyor. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  2.4 BELİRSİLİK SIFATI (BELGİSİZ SIFAT)İsimleri şöyle böyle belirten sıfata belirsizlik sıfatı denir:Birçok öğrenci sınavda başarılı oldu.Birkaç dakika daha bekleyelim.Hiçbir şey söylemeden gitti.Aynı gün doğmuşuz.O, bize her gün gelir.Başka arkadaşın yokmu?Ben böyle öğrenci görmedim.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  dersimiz bitti…

Sıfat Örnekleri Videoları

 • 4
  2 ay önce

  Sıfatlar Örnekleri Videosu - Türkçe Dersi

 • 2
  2 ay önce

  Sıfatlar Konu Anlatımı ve Örnekler (Sıfat Tamlaması) Ortaokul Türkçe

Sıfat Örnekleri Soru & Cevap

 • 6

  3 yıl önce

  Soru : sıfat nedir?

  3 yıl önce

  İsmi niteler
  3 yıl önce
  evet öyle
  3 yıl önce
  İsmi niteleyen belirten kilimeler ve söz gruplari
  3 yıl önce
  Bakınız : Sıfat

Sıfat Örnekleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sıfat Nedir
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)